“Türkiye’nin Ekonomisinin Yeşil Büyümeye Doğru Gelişmesine Yardımcı Olmak için Biyolojik Kütlenin Sürdürülebilir Kullanımı (Sustainable Use of Biomass to Assist the Development of Turkey’s Economy Towards Green Growth)” başlıklı projenin bütçesi 2018 yılında başlamak üzere GEF-6 tarafından onaylanmıştır. Proje toplam bütçesi 34.015.090 dolar olup bunun 29.598.880 doları Türkiye tarafından gösterilen eş finans, 4.416.210 doları ise GEF tarafından karşılanacak nakdi tutarıdır. Projenin GEF işbirliğini UNIDO ajansı, Türkiye işbirliğini ise Türkiye tarafında Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) üstlenmiştir. Proje süresi 5 yıldır.


Proje, GEF’in CC-1 / Program 1 Sonuç A. GHG emisyon azaltımı ve karbon tutma için yenilikçi teknolojilerin ve uygulamaların hızla benimsenmesi odağındadır.


Projenin amacı, kullanılmayan tarımsal atıklar ve artıkların biyoenerji dönüşümünün sağlanarak ekonomiye kazandırılmasıdır. Biyokütle enerjisi, yenilenebilir kaynaklardan üretilen ve fosil kaynaklı enerjiye göre çevre dostu olması nedeniyle günümüz ve gelecek için önemli, sürdürülebilir bir enerji türüdür.

Biyokütlenin enerji alanında sürdürülebilir kullanımı ile düşük karbon ekonomisine geçişte öncü rolü üstlenmesi, toplam enerji tüketiminde yaklaşık %75 olan dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlaması, kullanılmayan atıkların akılcı kullanımıyla katma değer yaratması,  istihdam sağlaması, yerel düzeyde enerji gereksinimlerine yenilikçi çözüm getirmesi ve enerji ithalatının azaltılmasıyla dış ticaret dengesini iyileştirmesi ülkenin sosyo ekonomik yapısını güçlendirmektedir.


Tarımsal biyokütle ülkemizin sahip olduğu linyitlerden daha fazla ısıl değere sahiptir. Linyitlerimizin ısıl değerinin ortalama 2000-2100 kcal/kolduğu ülkemizde fındık zurufu 4226 kcal/kg, mısır sapı 4.275 kcal/kg, ayçiçeği sapı 4040 kcal/kg, çeltik kavuzu 3725 kcal/kg ısıl değere sahiptir. Diğer yandan bitkisel biyokütle fotosentez sürecinde ortamdan aldığı CO2’i güneş ışığı ve klorofille sentezleyerek yaşam enerjisine dönüştürmektedir. Biyokütle enerji formuna dönüştürüldüğünde dönüşüm sonucu ortaya çıkan karbondioksit biyokütle oluşumu sırasında emilen karbondioksite eşit olduğu için biyokütle enerjisi karbon nötrdür. İklim değişikliğinin en önemli nedeni olan CO2 salımlarının kontrol altında tutulması için önemli bir enerji kaynağıdır. 


Proje iş paketleri;


  • Tarımsal sanayi sektöründe modern biyo-enerji teknolojilerinin ve enerji verimliliği önlemlerinin gösterilmesi,
  • Alt sektörler arasında dönüşümün sağlanmasına yönelik politika ve çerçeve programları düzenlemek
  • Kapasite geliştirilmesi ve bilinç artışının sağlanması
  • İzleme ve değerlendirme

başlıklarından oluşmaktadır.


Bu iş paketleri sonucunda beklenen çıktılar ise modern biyoenerji projelerinin desteklenmesi ve pilot tesis olarak kurulması, biyoenerji tesislerinin artması için yasal düzenlemelerin oluşturulması, biyoenerji konusunda etkin rol oynayacak paydaşların bilgilendirilmesi ve pazarın etkinleştirilmesi ve projenin amacına uygun biçimde yürümesinin sağlanması için izlenmesi ve değerlendirilmesidir.


Bu amaçla TAGEM tarafından, Tarımsal Kalıntıların Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi ve Modern Biyo-Enerji Teknolojisi Uygulamaları için 2018 yılında çağrıya çıkılacaktır. Yapılan başvurular arasından seçilen 20 adet Tarımsal Kalıntıların Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi projesi için “İş Planı” proje ekibi tarafından 2019 yılında hazırlanacaktır. Yine 2019 yılında başvurular arasından seçilen 25 adet ve Modern Biyo-Enerji Teknolojisi Uygulama Projesi için fizibilite etüdü proje ekibi tarafından hazırlanacaktır. 2019 yılı sonu itibariye, 10 tedarik zinciri ve 12 biyo-enerji teknolojisi projesinin uygulanabilmesine yönelik bankacılık ve mevcut finansman araçlarıyla bağlantı kurulacaktır. Projenin üçüncü yılından yani 2020 yılından itibaren 5 adet Sürdürülebilir Biyoenerji Tedarik Zinciri ve 5 adet MWth tahmini toplam kapasitesi olan Yenilikçi Ve Yüksek Düzeyde Tekrarlanabilir Teknoloji Uygulaması tesis edilecektir. Proje ekibi tarafından projelerin uygulanması ve sürdürülebilirliği sürekli izlenecek ve değerlendirilecektir.